ပွႆးသၢင်ႇလွင်း

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ပီႊတႆး ႒႑႐႕ လူိၼ်သီႇလွင်ႈ ႑ ၶမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈပီႈၼွင်ႉဢူိင်ႇမူိင်းတၢင်ႈတူင်ႇဝဵင်းၵွျၵ်ႉႄမး
ေတႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်းၼႆႄလႈ ၽဵတ်ႈမွၵ်ႇထုိင်ပီႈၼွင်ႉမူိင်းတၢင်ႈတီႈဝဵင်းမူိင်းၵွၵ်ႇ
ႄလႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈၵူႈမူိင်းမူိင်းၶႃႈေဢႃး


ဵဵတၢႆလၢႆလၢႆၸဵပ်းလၢႆလၢႆ

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
       ၼၢင်းယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းေၵႃႉၼုိင်ႈယူႇမူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ
တူင်ႇဝဵင်းၵွျၵ်ႉႄမး မႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငုိၼ်းတီႈမူိင်းထႆးတီႈၼုိင်ႈေသ
လႆႈၺႃႈေပႃႉၵွၵ်းႁူဝ်တႅၵ်ႇ မူိဝ်ႈဝၼ်းထီႉ ႑႓ႉ႑႑ႉ႒႐႑႐ ၼၼ်ႉလႆႈၶုိၼ်ႈ
ႁူင်းယႃမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႅပ်ႈေတဢမ်ႇလွတ်ႈ

ၶတ်းၸႂ်

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553
ၵူၼ်းမူိဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ
မူိဝ်ႈဝႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉမူိဝ်ႈၼႆႉၸင်ႇပဵၼ်ၼႆ
မူိဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇႁဵတ်းထႃႈမူိဝ်းၼႃႈမႃးၶႅၼ်းၼႃႇ
ၼုိင်ႈေၵႃႉႁူႉၼုိင်ႈဢၼ်ၼုိငႈ်ေၵႃႉႁၼ်ၼုိင်ႈလွင်ႈ
ၵူၼ်းၵဝ်ႈေၵႃႉၽၵ်းၵဝ်ႈၵမ်ၵူၼ်းၼမ်ၵိၼ်ဢမ်ႇသဵင်
ထုိင်ၶၢဝ်းယၢမ်းပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸၳ
(႑) သွၼ်ပဵင်ႇၺႃႇ
(႒) သုိပ်ႇသၢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်
(႓) ႁၵ်ႉၵၼ်ႄလႈပဵၼ်ၸၳလဵဝ်ၵၼ်
ေပႃးဝူဝ်းၽၢတ်ႇၽုင်ပဵၼ်ၼူိဝ်ႉၵူၼ်းၽၢတ်ႇၸူိဝ်ႉပဵၼ်ပူိၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ

ၵုင်ႇေပႃႈႄမႈ

မိူဝ်ႈၸၢႆးေတဢွၵ်ႇႁိုၼ်း
ၽွင်းမိူဝ်ႈေတၵွႃႇၵႆ
ေတပႆၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်း
သဝ်းယူႇတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈ
ယွၼ်းဢၶႂၢင်ႉေပႃႈတင်းႄမႈ
ႁၳႈလႆႈႄဝႈယၢၼ်ေၽး
ၶၢဝ်းမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇပႆတၢင်း
ဝၢင်းတဵၼ်ပႆထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ
လူၵ်ႈၸၢႆးၵႆႉၵႆႉတိုင်ႇယွၼ်းသူး
ၵုင်ႇေပႃႈတင်းႄမႈယူႇေဢႃး။

ဝူၼ့်ႄမး

ၵမ်ၸိုမ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈလႅမ်ႈ
ပပ်ႉဢွၼ်ႇဢၼ်ယွၵ်းယွၵ်း
ဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ဝွၵ်း
မႃးေၵႃႈယင်းပႆႇႁိူင်
သင်ၸိုဝ်ႉတႅမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇ
ပုၼ်ႈတႃႇလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်း
ၶႅၼ်းေတႃႈဝူၼ်ႉႄမးပၼ်
ယႃႇေပေသႉႄၼးၵၼ်ေသၵမ်း။

သၢႆငိုၼ်း

ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်း
 ယၢၼ်ေပႃႈယၢၼ်ႄမႈ
ယၢၼ်လုၵ်ႈယၢၼ်ေမး
ယၢၼ်ႁူိၼ်းယၢၼ်ေယး
မႃးယူႇသဝ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ
ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁုိင်
ၸၳထုိင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း
ၸၳထိုင်ေပႃႈႄမႈ
ၸၳထိုင်လုၵ်ႈေမး
ၸၳထိုင်ႁိူၼ်းေယး
ေၵႃႈပႆႇၸၢင််ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း
ၵွပ်ႈငိုၼ်းၶမ်းပႆႇတဵမ်ထူၼ်ႈမႂ်ႇသုင်

မႂ်ႇသုင်
ပီႈၼွင့်တႆး
ၿလွၵ့်ဢွၼ်ႇၼႆ့သၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင့်တႆးလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈပၢႆးဝူၼ့်ႁၼ်ၵၼ်ႄလႈ
မီးလွင်ႈသင်ေၵႃႈၾၢၵ်ႇပၼ်ပၢႆးဝူၼ့်ႁၼ် (comment) လႆႈယူႇၶႃႈ၊

သၢႆငိုၼ်း